Erasmus+ 2015/2016 „Umiem, wiem, przekażę”/warsztaty mobilne

W latach 2015-2016 był cykl mobilności pod nazwą „Umiem, wiem, przekażę”/ warsztaty mobilne”    (2015-1-PL01-KA104-015880)

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Główne cele projektu:

 • zdobycie doświadczenia w nauczaniu języka w grupie międzynarodowych słuchaczy, przedstawicieli różnych grup językowych;
 • badanie uwarunkowań psychologicznych w kształceniu ustawicznym dorosłych na przykładzie języków obcych
 • weryfikacja treści programów edukacyjnych w dziedzinie nauczania języków obcych w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych dla dorosłych.

Dla realizacji celów przeprowadziliśmy kursy doszkalające/szkolenia w trzech organizacjach, zajmujących się kształceniem dorosłych w dziedzinie nauczania języków obcych na Cyprze, w Holandii i Wielkiej Brytanii. Projekt wspierał budowę partnerstw pomiędzy szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy, promocji wielokulturowości i wymiany dobrych praktyk.

Praca w grupach mieszanych, składających się z osób dorosłych z różnych krajów, w procesie nauczania języków obcych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale nasze mobilności udowodniły, że dynamika zjawiska jest znaczna i z czasem będzie narastać. Takie realia wymagają od nauczyciela szczególnych kompetencji interpersonalnych, zastosowania różnorodnych technik pracy, użycia niestandardowych środków glottodydaktycznych oraz rozbudowanych narzędzi pedagogicznych. Zaproponowana przez nas forma prowadzenia zajęć w grupach słuchaczy organizacji przyjmującej wzbudziła ogromne zainteresowanie ze strony uczniów, którzy po raz pierwszy znaleźli się w sytuacji komunikacyjnej, kiedy w środowisku wielojęzycznym buduje się w sposób naturalny wypowiedź ukierunkowaną na przekazywanie treści o swojej kulturze innym kursantom. Sytuacja taka jest odzwierciedleniem codzienności wielojęzycznej i wielokulturowej Europy.

W trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone dwudniowe kursy w 2 organizacjach partnerskich :

1.The Russian Language Centre, Wielka Brytania,

2. COVOR non-profit organisatie, Holandia

i trzydniowe kursy w 1 organizacji

3. Pupils of Pythagoras school LTD, Cypr.

Cykl warsztatów mobilnych był zrealizowany z przedstawicielami różnych sektorów edukacyjnych, specjalizujących się w kształceniu ustawicznym dorosłych (spółki prywatne i organizacja pozarządowa)

Kursy składały się z kilku części:

 1. Warsztaty dla wykładowców z prezentacją metod i technik nauczania, opracowanych przez naszych trenerów.
 2. Lekcje otwarte w nieznanych wykładowcy grupach dorosłych słuchaczy, dla których wcześniej był określony poziom biegłości językowej w zakresie języka rosyjskiego.
 3. Dyskusja panelowa z omówieniem stopnia realizacji celów szkolenie oraz odpowiedziami na pytania uczestników.
 4. Obserwacja koleżeńska
 5. Wywiad interaktywny

Dla każdej z mobilności były opracowane indywidualne tematy szkoleń i zajęć ze słuchaczami, uwzględniające specyfikę przygotowania językowego i uwarunkowania kulturowe danego kraju.

W trakcie realizacji projektu powstały nowe scenariusze lekcji w grupach wielonarodowościowych, które w przyszłości będą służyć podstawą do tworzenia ogólnoeuropejskiej antologii materiałów dydaktycznych dla dorosłych.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostały przekazane do organizacji partnerskich dla umieszczenia na ich stronach internetowych, umożliwiających dzielenie się pomysłami.

Osiągnięte rezultaty:

„twarde”:

 •  udział w trzech mobilnościach 2 trenerów z naszej organizacji i 42 lektorów i 39 dorosłych słuchaczy językowych kursów w organizacjach przyjmujących.
 • kadra edukacyjna w 4 (w tym nasza) organizacjach zdobyła nowe umiejętności, które mogą przyczynić się do poprawy ich sytuacji zawodowej.
 • 4 organizacji (w tym nasza) teraz mają szansę na zwiększenie liczby dorosłych słuchaczy na kursach językowych;
 • powstał zbiór materiałów edukacyjnych stworzonych w czasie realizacji mobilności, które znajdują się niżej.

„miękkie”:

 •  aktywne uczestnictwo w opracowaniu lekcji umożliwiło ocenę własnych możliwości naszych trenerów, a także pozwoliło dostrzec perspektywę rozwoju zawodowego;
 • pojawił się szans na wdrożenie wypracowanej wspólnie nowej metodologii, zwiększenie jakości usług edukacyjnych, podwyższenie poziomu kreatywności, poprawę komunikacji w grupach dorosłych słuchaczy, wzrost samooceny słuchaczy,
 • wzrost pewności siebie i zdolności adaptacyjnych kursantów.

Przewidywane korzyści długoterminowe:

Dla naszej organizacji:

 •  zwiększanie zasięgu swoich działań i projektów edukacyjnych,
 •  długoterminowe partnerstwo z uczestnikami mobilności,
 •  budowanie sieci nowych kontaktów w trakcie promocji nowych materiałów edukacyjnych,
 •  wzrost rozpoznawalności naszej organizacji.

Dla odbiorców naszych usług edukacyjnych:

 •  wzrost poziomu zadowolenia procesem edukacji,
 • wyrównanie szans dla osób pochodzących z innych krajów.

Dla organizacji partnerskich:

 •  dostęp do innowacyjnej wiedzy,
 •  współpraca międzynarodowa,
 • zwiększenie kompetencji,
 • umacnianie pozycji na rynku usług edukacyjnych dla dorosłych,
 •  szerszy zasięg działania.

Konspekty i scenariuszy zajęć przeprowadzonych trenerami naszego Stowarzyszenia w ramach projektu „Umiem, wiem, przekażę”/ warsztaty mobilne:

1_SCENARIJ _Multiki

2 SCENARIJ_Rozhdiestvo_po-russki_otwarta lekcja

3 Master-klass_audirowanie

4 Mastier_klass_obuczenie gramatyke i leksike

5_master4 Mastier_klass_obuczenie gramatyke i leksike

6_master4 Mastier_klass_obuczenie gramatyke i leksike

Reklamy